ខ្ញំគិតថាគ្មាន wordpress ទេបានអត់ update សោះ។

សួរស្តីមិត្ត ទាំងអស់!

ជាយូមកហើយអត់បាន check​ wordpress​ សោះ ។ ឥទ្បូវ  ខ្ញុំគិតថា នឹង usually check it​ ហើយ។

ដូច្នេះបងប្អូនសា្តប់បទនេះណា គឺវាពិរោះណាស់ បទនេះមានចំណងជើងថា: ក្បត់នៅតែក្បត់ ច្រៀងដោយលោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត។

[audio http://www.boreymobile.com/Downloads/Mp3/Cambodia_Music/Sin_See_Samuth/141-hh-KbothNovTeKboth.mp3]

អរគុណ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: